Kongsi

Insurans Takaful: Apakah ia sebenarnya dalam perbankan islam?

Takaful ialah satu bentuk insurans Islam di mana peserta memasukkan wang ke dalam sistem kumpulan untuk menanggung bencana diantara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian atau bahaya. Insurans takaful berasaskan pada syariah, atau undang-undang agama Islam, yang menggariskan bagaimana seseorang wajib membantu dan membela satu sama lain. Keperluan insurans am, nyawa dan kesihatan dilindungi oleh polisi takaful.

Sebagai alternatif kepada syarikat insurans komersial yang dianggap melanggar larangan agama Islam terhadap riba (faedah), prinsip al-maisir (perjudian), dan al-gharar (ketidakpastian)—semuanya dilarang oleh syariah, jadi insurans takaful ditubuhkan.

takaful

Memahami Takaful

Dalam perjanjian takaful, semua pihak atau pemegang polisi bersetuju untuk menjamin satu sama lain dan menyumbang kepada kumpulan atau dana bersama sebagai ganti membayar premium. Dana takaful diwujudkan daripada agregat semua sumbangan peserta. Jumlah sumbangan setiap peserta ditentukan oleh jenis perlindungan yang mereka perlukan dan keadaan unik mereka. Seperti polisi insurans tradisional, kontrak takaful menggariskan jenis risiko dan tempoh perlindungan.

Pengendali takaful mengurus dan mengawasi dana takaful bagi pihak peserta dan mengutip yuran yang dipersetujui untuk menampung kos. Kos termasuk guaman, pengendalian tuntutan dan jualan serta pemasaran, yang sama seperti syarikat insurans konvensional.

Tuntutan ahli dibayar daripada dana takaful, dan sebarang lebihan yang tinggal selepas membuat elaun untuk kemungkinan kos tuntutan dimasa depan dan rizab lain adalah kepunyaan peserta dana, bukan pengendali takaful. Para peserta boleh menerima wang tersebut sebagai dividen atau pengagihan secara tunai atau sebagai pengurangan dalam caruman masa hadapan.

Dana takaful yang dikendalikan oleh perniagaan insurans Islam mesti mematuhi peraturan dan prinsip berikut:

 • Ia mesti berfungsi mengikut nilai-nilai pengurusan Islam.
 • Hanya syarikat insurans Islam dibenar menawarkan atau memperoleh komisen insurans semula.
 • Dana peserta dan pemegang polisi dan dana pemegang saham mesti dipisahkan oleh firma insurans.

Takaful boleh menyerupai insurans tradisional dalam banyak perkara. Mari kita ambil contoh di mana anda menggunakan takaful hartanah untuk melindungi rumah anda. Rumah anda mengalami kerosakan akibat ribut dan tidak dapat digunakan. Nasib baik, polisi takaful anda menyediakan perlindungan perbelanjaan sara hidup tambahan sekiranya berlaku kemalangan atau bencana. Sama seperti perbelanjaan sara hidup tambahan untuk tuntutan insurans pemilik rumah, anda akan diberi pampasan untuk penginapan anda sementara anda menunggu pembaikan rumah anda selesai.

Takaful mungkin kelihatan sama seperti insurans tradisional, seperti perlindungan kenderaan atau pemilik rumah. Walau bagaimanapun, tidak seperti insurans tradisional, pengaturan takaful mematuhi undang-undang Syariah. Gharar, maysir, dan riba adalah tiga prinsip Syariah yang berbeza yang bercanggah dengan insurans konvensional.

Gharar: Ini ialah idea risiko, penipuan atau ketidakpastian dalam urusan kewangan dan komersial. Dalam kes insurans tradisional, anda membayar premium sebagai pertukaran untuk jaminan bahawa anda akan dilindungi sekiranya berlaku kerugian tertentu. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak pernah mengalami kerugian atau perlu membuat tuntutan. Kedua-dua pihak tidak pasti sama ada anda akan menggunakan polisi insurans anda, yang melanggar gharar.

Lindungi Keluarga Anda dengan Takaful Terbaik

Jangan biarkan masa depan keluarga anda tidak terjamin. Dapatkan pelan perlindungan takaful terbaik yang disesuaikan dengan keperluan anda dan lindungi mereka sebelum terlambat.


Maysir (Maisir): Maysir, atau perjudian, tidak dibenarkan dalam Islam kerana kemakmuran material harus datang dari kerja keras dan bukannya dari ganjaran secara kebetulan atau nasib baik. Disebabkan oleh ketidakpastian risiko dan ganjaran yang berkaitan dengan polisi, insurans konvensional sering dilihat sebagai satu bentuk perjudian dalam Islam. Sebagai contoh, seseorang mungkin hanya mempunyai insurans untuk tempoh yang singkat sebelum mengalami kerugian dan menerima manfaat polisi penuh. Sebaliknya, seseorang boleh membayar premium selama bertahun-tahun tanpa menerima manfaat daripada polisi mereka dan tidak perlu menggunakannya.

Riba: Juga dikenali sebagai “faedah” atau “riba” tidak dibenarkan dalam kontrak di bawah undang-undang Islam. Banyak penyedia insurans tradisional melaburkan premium dalam bon dan dana berfaedah, yang melanggar undang-undang (riba).

Pertimbangan Khusus

Pasaran insurans takaful global, yang bernilai $24.85 bilion pada 2020, dijangka meningkat pada CAGR sebanyak 14.6% dari 2021 hingga 2030, mencecah $97.17 bilion.

Golongan muda Islam, yang membentuk 60% daripada penduduk Islam dunia dan berumur di bawah 25 tahun, boleh mewakili pangkalan pelanggan yang besar apabila tahap kewangan mereka meningkat dari semasa ke semasa.

Walaupun takaful tidak tersedia di mana-mana, ia disediakan sebagai alternatif kepada insurans tradisional di negara seperti Malaysia yang mempunyai populasi Muslim yang lebih besar.

Jika anda seorang Muslim yang ingin mendaftar dalam takaful di tempat yang tidak mempunyai banyak pilihan, anda mungkin ingin berbincang dengan pemimpin agama Islam tempatan tentang pilihan insurans yang boleh diterima atau langkah pengurangan risiko yang lain. Jika negara anda menawarkan perkhidmatan takaful, anda boleh mendaftar untuk pelan takaful dengan mencari penyedia takaful tempatan.

Menurut laporan Penyelidikan dan Pasaran, syarikat berikut dianggap sebagai antara pemain terbesar dalam pasaran takaful dan perbankan Islam:

 • Prudential BSN Takaful Berhad
 • Zurich Malaysia
 • Takaful Malaysia
 • AIA
 • Standard Chartered
 • Allianz
 • Etiqa

Insurans Konvensional Berbanding Takaful

Majoriti pakar undang-undang Islam membuat kesimpulan bahawa insurans tradisional adalah dilarang dalam Islam kerana ia melanggar syariah atas sebab-sebab berikut:

 • Ketidakpastian, atau al-gharar, adalah komponen insurans tradisional.
 • Idea dan amalan mengenakan faedah adalah asas insurans konvensional. Sebaliknya, insurans Islam diasaskan di atas tabarru, di mana sebahagian daripada sumbangan peserta dilihat sebagai amal. Atas sebab ini, pemegang polisi takaful sering dirujuk sebagai peserta.
 • Insurans biasa dilihat sebagai sejenis perjudian.

Takaful dan insurans tradisional menggunakan strategi yang berbeza untuk mencapai matlamat akhir yang sama untuk melindungi daripada kerugian. Sebagai langkah insurans kolektif, takaful mengurangkan risiko dalam kumpulan sosial. Dalam insurans tradisional, risiko seseorang berkurangan berkat perjanjian yang mereka buat dengan penyedia insurans.

TakafulInsurans Konvensional
Peserta berkongsi risiko.Pemindahan risiko berlaku kepada pembekal insurans.
Sebarang pelaburan yang dibuat mestilah mematuhi undang-undang Syariah.Pelaburan tidak tertakluk kepada sebarang keperluan agama.
Peserta dalam takaful menerima pulangan ke atas pendapatan pelaburan dana mereka.Pengagihan keuntungan syarikat insurans kepada pemegang saham bukan pemegang polisi adalah dibenarkan.

Apakah yang Dilindungi oleh Takaful?

Kontrak takaful disediakan sebagai alternatif kepada insurans tradisional untuk melindungi banyak perkara yang sama. Takaful Am dan Takaful Keluarga adalah dua bentuk perlindungan utama yang ditawarkan oleh sistem.

 • Takaful Am: Ini adalah perjanjian takaful yang melindungi harta benda anda, termasuk rumah, tempat perniagaan dan kenderaan anda. Organisasi takaful ini berfungsi sama seperti syarikat insurans tradisional sambil menegakkan pematuhan Syariah. Sebagai contoh, anda boleh menandatangani kontrak takaful liabiliti peribadi yang berfungsi sama seperti insurans liabiliti peribadi dalam melindungi anda daripada tindakan undang-undang.
 • Takaful Keluarga: Insurans jenis ini menawarkan kelebihan yang serupa dengan insurans hayat. Pelan takaful keluarga mempunyai tempoh yang telah ditetapkan dan membantu dalam mempertahankan anda dan keluarga anda daripada bahaya seperti sakit atau kematian. Ia juga membantu dalam pertumbuhan pelaburan jangka panjang anda. Caruman takaful keluarga masuk ke dalam dua akaun: satu yang berfungsi sebagai derma untuk membantu menampung kerugian kumpulan takaful dan satu lagi yang berfungsi sebagai akaun peribadi di mana wang dilaburkan dalam sekuriti patuh Syariah untuk meningkatkan simpanan.

Kategori takaful

Kontrak insurans tradisional termasuk firma insurans dan pemegang polisi. Untuk dilindungi daripada risiko, pemegang polisi membayar pembekal insurans. Walau bagaimanapun, dalam takaful, pihak yang terlibat dalam kontrak adalah penanggung insurans dan diinsuranskan. Beberapa bentuk kontrak digunakan untuk menguruskan kontrak dan perlindungan takaful:

 • Wakalah (agensi)
 • Mudharabah (perkongsian untung)
 • Model Hibrid

Wakalah

Untuk model ini berfungsi, pembekal insurans Islam, atau pengendali takaful, mesti bertindak sebagai ejen kontrak takaful. Bagi peserta, ejen mengawal wang mereka. Peserta membayar yuran ejen untuk bantuan ejen.

Mudharabah

Tidak seperti kontrak mudharabah, yang merupakan perjanjian perkongsian keuntungan antara peserta takaful dan pengurus kontrak, kontrak wakalah adalah berasaskan fi. Modal disediakan oleh peserta takaful dalam bentuk bayaran premium. Untuk melabur wang peserta dalam pelaburan patuh Syariah, pengurus kontrak menyumbang pengetahuan dan kebolehan pengurusan.

Pengurus dan peserta membahagikan keuntungan pelaburan pada kadar yang telah ditetapkan. Daripada menerima bayaran tetap, masa dan kepakaran pengurus diberi pampasan melalui keuntungan yang dikongsi. Jika pelaburan tidak berjaya, pengurus tidak diberi pampasan.

Model Hibrid

Paradigma takaful hibrid atau campuran menggabungkan aspek wakalah dan mudharabah. Dalam pengaturan ini, pengurus takaful mendapat yuran wakalah tetap sebagai tambahan kepada bahagian mana-mana pulangan pelaburan dana takaful.